AL54KD Adelaides panorama


Biļetes

KD biļetes būs pārdošanā Adelaides Latviešu nama bibliotēkas telpā 26., 27. un 28. decembrī no pulkst 10.00 no rīta līdz pulkst. 2.00 pēcpusdienā. Biļetes atsevišķiem sarīkojumiem būs pārdošanā pie durvīm vienu stundu pirms sarīkojuma, atskaitot Sadziedāšanas vakaru (jāiegādajās līdz 28. decembrim) un Nosēlguma balli (jāiegadajās līdz 27. decembrim).


Biļešu pārdošanas veidlapa:

Biletes LV

Language: LV AUSAL54KD - Facebook


Norise Biletes